Servìtziu Linguìsticu Sardu

Ultima modifica 5 luglio 2023

LIMBA SARDA: LIMBA DE S'IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU L.482/99
UNA POLÌTICA LINGUÌSTICA PO SU BENIDORI DE SA LÌNGUA SARDA

Sa Lei Regionali 15 de santuaìngiu de su 1997, n. 26, e sa Lei 15 de nadali de su 1999, n. 482, ant arreconnotu sa lìngua sarda comenti a espressioni de s’identidadi culturali de sa Sardìnnia, donendiddi sa pròpriu dinnidadi de sa lìngua italiana.
Ma est fintzas beru chi, mancai su sardu siat ispainau in totu sa Sardìnnia (francu in Gaddura, in Sàssari e biddas lacanantis, in S’Alighera e in Carluforti e Calaseta), non est arriparau de s’arriscu de s’ammesturai prus de posta cun is atras lìnguas (impeorendi e impoberendi sa calidadi linguìstica) o de essi abbandonau po arrexonis culturalis, sotzialis o econòmicas (arredusendisì su nùmeru de is fueddadoris).
Sa de sa lìngua sarda, duncas, no est una chistioni linguìstica e sotziulinguìstica isceti, ma fintzas unu problema polìticu e culturali. Difatis, sa lìngua est su princìpiu de s’unidadi e de s’identidadi de totu is sardus. Po cussu, su de lassai isperdi sa lìngua sarda, chi est su fundamentu de s’identidadi culturali de sa comunidadi de Sardìnnia, est oi unu pirìgulu chi depeus circai de istesiai, cun su pistighìngiu e s’apretu de chini cumprendit ca seus arrischendi de perdi una parti manna e de importu de nosu etotu.
Po parai faci a custus problemas, est pretzisu de pesai e ponni cambas a una polìtica linguìstica e a unu progetu chi pertochit totu is comunidadis e innui totus si ddui potzant arreconnosci: entis, comunus e, pruscatotu, sa genti, is fueddadoris chi cussus entis rapresentant.
Po afortiai su processu de defensa, promotzioni e avaloramentu de sa lìngua abisòngiat chi is fainas lompant non a calincunu cambu de sa sotziedadi isceti, cunsiderau mancai comenti a su prus dèbili po sa lìngua, ma depint pertocai totu e totus, est a nai fueddadoris, famìllias e istitutzionis.
Custa est sa punna de su progetu “Lìngua sarda: lìngua de s’identidadi, lìngua de su mundu”: fai educatzioni linguìstica “sotziali” chi siat bella e chi lompat a totu is setoris de sa vida pùblica e privada de sa comunidadi.
Po cussu est pretzisu su de fai intrai sa lìngua sarda aundisisiat, incummentzendi de sa Pùblica Amministratzioni. Serbit un’atzioni de visibilidadi de su sardu a tenori de is abisòngius de comunicatzioni de sa vida de oi e una polìtica linguìstica chi siat acanta de su territòriu e de sa genti. E custas funt is arrexonis chi ant portau su Comunu de Marrùbiu a nd’istrantaxai su Servìtziu linguìsticu territoriali, chi at a trabballai paris cun is Servìtzius linguìsticus de is atrus comunus e asuta de sa ghia de s’Ufìtziu de sa lìngua e de sa cultura sarda de sa Provìncia de Aristanis e de cussu de sa Regioni Sarda.
S’isportellu linguìsticu, impari cun s’Ufìtziu linguìsticu provinciali, depit contivigiai totu is fainas chi punnant a afortiai s’istatus de sa lìngua sarda in sa comunidadi linguìstica marrubiesa e primu de totu:

  • essi liòngiu intra de s’Amministratzioni comunali e s’Ufìtziu de sa lìngua sarda de sa Provìncia de Aristanis;
  • trabballai a cuncòrdia cun s’Ufìtziu de sa lìngua sarda de sa Provìncia de Aristanis po tutu is fainas chi pertocant s’impreu de sa lìngua in ònnia cuntestu de sa vida pùblica e privada de sa comunidadi;
  • aperri su Servìtziu de isportellu linguìsticu, chi at a tenni s’incuru de fai furriaduras, interpretariau, de giai informatzionis e de ispainai materiali a ufìtzius e citadinus;
  • agiudai a ispainai materialis iscritus de is atrus ufìtzius de sa lìngua sarda de sa provìncia de Aristanis, comenti a sinnalètica, avisus e atru materiali de informatzioni;
  • aprontai totu su materiali linguìsticu chi non si ndi podit fai de mancu po assegurai s’impreu de su sardu me in is trabballus de is ufìtzius, in su Contzillu comunali, me in is Assessoraus e me in is entis de foras;
  • fai in manera, po mesu de s’aparìciu de cursus de agiornamentu, chi su personali de s’Enti e is atrus sugetus chi tenint interessu potzant manigiai, in su fueddai e s’iscriri insoru, sa lìngua sarda aintru de s’Enti etotu e me in is raportus cun su pùblicu.

Su Servìtziu linguìsticu est a dispositzioni de citadinus, maistus de iscola, professoris e istudentis po cali si siat informatzioni, profundamentu, duda, crosidadi, bibliografia, sitografia asuba de sa lìngua sarda, po consulèntzias didàticas e po contzillus chi pertocant is arrègulas de iscridura de su sardu.

S’isportellu aperit:
su martis de is noioras a is duas
su martis de is tres a is ses

Telèfunu: 07838553312
E-mail: servitziu.linguisticu@comunemarrubiu.it


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy